Buravleva Evgeniya. May. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. May. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Shore. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Shore. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Cannes. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Cannes. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Beach Paradise. 2017, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Beach Paradise. 2017, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tree. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tree. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Flow. 2017, oil on canvas, 150x200 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Flow. 2017, oil on canvas, 150x200 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. View. 2017, canvas on cardboard, 40x50

Buravleva Evgeniya. View. 2017, canvas on cardboard, 40x50

Buravleva Evgeniya. Côte d'Azur. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Côte d'Azur. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Summer. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50 (collection of Red Bridge Gallery, Vologda)

Buravleva Evgeniya. Summer. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50 (collection of Red Bridge Gallery, Vologda)

Buravleva Evgeniya. On the bank. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50

Buravleva Evgeniya. On the bank. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50

Buravleva Evgeniya. Cloud. 2017, oil on canvas, 120x150

Buravleva Evgeniya. Cloud. 2017, oil on canvas, 120x150

Buravleva Evgeniya. October. 2017, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. October. 2017, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Field. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50

Buravleva Evgeniya. Field. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50

Buravleva Evgeniya. Float. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Float. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After noon. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After noon. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Light. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50

Buravleva Evgeniya. Light. 2017, canvas on cardboard, oil, 40x50

Buravleva Evgeniya. Sunrise. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Kaluga)

Buravleva Evgeniya. Sunrise. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Kaluga)

Buravleva Evgeniya. Pedestal. 2017, canvas on cardboard, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Pedestal. 2017, canvas on cardboard, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Fog. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Fog. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Pier. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Pier. 2017, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)