Evgeniya Buravleva. @Nelly Konstantinova. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Nelly Konstantinova. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Aleksandr Popov. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Aleksandr Popov. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Alexey Lantcev. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Alexey Lantcev. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Alena Korotchenkova. 2022, oil on canvas, 80x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Alena Korotchenkova. 2022, oil on canvas, 80x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Anna Tolstova. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Anna Tolstova. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Anton Pilipchuk. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Anton Pilipchuk. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Antonio Geusa. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Antonio Geusa. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Georgy Shpikalov. 2022, oil on canvas, 120x95 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Georgy Shpikalov. 2022, oil on canvas, 120x95 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Evgeniya Buravleva. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Evgeniya Buravleva. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Egor Astapchenko. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Egor Astapchenko. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Elena Kolesnik. 2022, oil on canvas, 80x120

Evgeniya Buravleva. @Elena Kolesnik. 2022, oil on canvas, 80x120

Evgeniya Buravleva. @Elisaveta Solomina. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Elisaveta Solomina. 2022, oil on canvas, 120x65

Evgeniya Buravleva. @Igor Grebelnikov. 2022, oil on canvas, 120x90

Evgeniya Buravleva. @Igor Grebelnikov. 2022, oil on canvas, 120x90

Evgeniya Buravleva. @Igor Markin. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Igor Markin. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Inna Bazhenova. 2022, oil on canvas, 120x65 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Inna Bazhenova. 2022, oil on canvas, 120x65 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Irina Miftahova. 2022, oil on canvas, 50x120

Evgeniya Buravleva. @Irina Miftahova. 2022, oil on canvas, 50x120

Evgeniya Buravleva. @Lev Maciel Sanches. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Lev Maciel Sanches. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Matvey Vershigorov. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Matvey Vershigorov. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Nataliya Samoilenko. 2022, oil on canvas, 120x80

Evgeniya Buravleva. @Nataliya Samoilenko. 2022, oil on canvas, 120x80

Evgeniya Buravleva. @Olga Kovaleva. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Olga Kovaleva. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Emil Gataullin. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Emil Gataullin. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Yulia Kitaeva. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Yulia Kitaeva. 2022, oil on canvas, 90x120 (private collection, Moscow)

Evgeniya Buravleva. @Five Seasons Media LLC. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Five Seasons Media LLC. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Simon Hewitt. 2022, oil on canvas, 90x120

Evgeniya Buravleva. @Simon Hewitt. 2022, oil on canvas, 90x120

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)

Exposition of project "Other's impressions" (Ground Solyanka, 2022)