Buravleva Evgeniya. Spring morning. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Spring morning. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Windy day. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Windy day. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter evening. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter evening. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter midday. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter midday. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Summer day. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Summer day. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. November twilights. 2020, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. November twilights. 2020, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. November day. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. November day. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. October evening. 2020, oil on canvas, 120x150

Buravleva Evgeniya. October evening. 2020, oil on canvas, 120x150

Buravleva Evgeniya. Autumn evening. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Autumn evening. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Autumn day. 2020, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Autumn day. 2020, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Warm evening. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Nizhny Novgorod)

Buravleva Evgeniya. Warm evening. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Nizhny Novgorod)

Buravleva Evgeniya. Cold morning. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Cold morning. 2020, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)

Exposition of project "Off Season" (Futuro Gallery, Nizhny Novgorod, 2020-2021)