Buravleva Evgeniya. The portrait. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The portrait. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgenia. The twilight. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgenia. The twilight. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The father. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The father. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The old man. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The old man. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The mother. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The mother. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The portrait of Roman. 2011, mosaic, 13x11

Buravleva Evgeniya. The portrait of Roman. 2011, mosaic, 13x11