Buravleva Evgeniya. Spring. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Spring. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Summer. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Summer. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Autumn. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Autumn. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Winter. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Evening. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Evening. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. July. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. July. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Like. Z?rich. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Like. Z?rich. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Beach. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Beach. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Evening. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Evening. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Trees. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Trees. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Lion. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Lion. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Basin. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Basin. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Alley. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. Alley. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Bay. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Bay. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Dune. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Dune. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Park in winter. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Park in winter. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Trip. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Trip. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Ocean. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. Ocean. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. View from castle. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. View from castle. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Evening walk. 2019, paper, crayons, 21x29

Buravleva Evgeniya. Evening walk. 2019, paper, crayons, 21x29

Buravleva Evgeniya. Evening. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Evening. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Spring. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. Spring. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. Trees. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Trees. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Road. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Road. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Sun. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Sun. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Morning. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Kirov)

Buravleva Evgeniya. Morning. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Kirov)