Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park Retiro. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Year ago in Saint-Cloud. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 8. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter is coming. N 8. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. City park. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. City park. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Road. France. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Road. France. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park. Saint-Cloud. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park. Saint-Cloud. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park. Zurich. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Park. Zurich. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Pond. Saint-Cloud. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Pond. Saint-Cloud. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. L'hiver. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. L'hiver. 2019, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Podolsk)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 1. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Podolsk)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 2. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 3. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 4. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 5. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 6. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 7. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 8. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 8. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 9. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The bank of river. N 9. 2020, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 1. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 1. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 2. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 2. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 3. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 3. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 4. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 4. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 5. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 5. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 6. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 6. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 7. 2018, paper, crayons, 21x29

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 7. 2018, paper, crayons, 21x29

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 8. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 8. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 9. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 9. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 10. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the fields. N 10. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Alley. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Alley. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Runner. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Runner. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. The evening. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. The evening. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Main alley. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Main alley. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Winter. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Kirov)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Winter. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Kirov)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Crossroad. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Crossroad. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Walking. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Walking. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Bassin. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Bassin. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Sculpture. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Sculpture. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Sun. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. In the garden. Sun. 2018, paper, crayons, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 1. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 1. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 2. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 2. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 3. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 3. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 4. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 4. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 5. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 5. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 7. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 7. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 6. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 6. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 8. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 8. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 9. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Grand Trianon. N 9. 2017, paper, crayon, 21x29 (private collection, Moscow)