Buravleva Evgeniya. Compiegne. 4.10.19, 11:06. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Compiegne. 4.10.19, 11:06. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Compiegne. 18.04.19, 14:28. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Compiegne. 18.04.19, 14:28. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint Cloud. 6.10.19, 19:31. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint Cloud. 6.10.19, 19:31. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:27. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:27. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. August. 2021, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. August. 2021, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Versailles. 12.05.16, 18:34. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Versailles. 12.05.16, 18:34. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Nice. 15.01.17, 21:29. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Nice. 15.01.17, 21:29. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. 7.05.16, 21:37. 2021, canvas on cardboard, 40x60 (private collection, Nizhny Novgorod)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. 7.05.16, 21:37. 2021, canvas on cardboard, 40x60 (private collection, Nizhny Novgorod)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:06. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:06. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:15. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:15. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:19. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:19. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:21. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:21. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:23. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:23. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)