Buravleva Evgeniya. Compiegne. 4.10.19, 11:06. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Compiegne. 4.10.19, 11:06. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Compiegne. 18.04.19, 14:28. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Compiegne. 18.04.19, 14:28. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint Cloud. 6.10.19, 19:31. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint Cloud. 6.10.19, 19:31. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:27. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:27. 2021, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. August. 2021, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. August. 2021, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Versailles. 12.05.16, 18:34. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Versailles. 12.05.16, 18:34. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Nice. 15.01.17, 21:29. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Nice. 15.01.17, 21:29. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. 7.05.16, 21:37. 2021, canvas on cardboard, 40x60 (private collection, Nizhny Novgorod)

Buravleva Evgeniya. Saint-Cloud. 7.05.16, 21:37. 2021, canvas on cardboard, 40x60 (private collection, Nizhny Novgorod)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:06. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:06. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:15. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:15. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:19. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:19. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:21. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:21. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:23. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Tsarskoe Selo. 29.05.21, 17:23. 2021, canvas on cardboard, oil, 40x60 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Forest. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Forest. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Beaux Mont. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Le Beaux Mont. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Evening. 2019, oil on canvas, 120x150 (collection "Art Finance", Moscow)

Buravleva Evgeniya. Evening. 2019, oil on canvas, 120x150 (collection "Art Finance", Moscow)

Buravleva Evgeniya. Day. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Day. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After finish. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After finish. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The first. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The first. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The races. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The races. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Sun. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (collection "Art Finance", Moscow)

Buravleva Evgeniya. Sun. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (collection "Art Finance", Moscow)

Buravleva Evgeniya. Walking. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection)

Buravleva Evgeniya. Walking. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection)

Buravleva Evgeniya. Stakes. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Stakes. 2019, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Twilight. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Twilight. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Morning. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Morning. 2019, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. August. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. August. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. The wind from the Atlantic. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. The wind from the Atlantic. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. Evening light. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. Evening light. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. Evening walk in the park.2018, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Evening walk in the park.2018, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Golfer. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Golfer. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Day in the park. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. Day in the park. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. The way to Сh?teau. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The way to Сh?teau. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The winter in the park. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. The winter in the park. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. The winter. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The winter. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Winter day. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. Winter day. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. The July. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The July. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. May. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. May. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya.  The sky of Florence. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The sky of Florence. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Ocean.2018, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Ocean.2018, oil on canvas, 120x150 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Swimmer. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Swimmer. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The shore. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. The shore. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, France)

Buravleva Evgeniya. Midday. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Midday. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After rain.2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After rain.2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After winter. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. After winter. 2018, oil on canvas, 150x200 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The dawn. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. The dawn. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. The twilight. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. The twilight. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, Moscow)

Buravleva Evgeniya. Morning star. 2018, oil on canvas, 120x150 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Morning star. 2018, oil on canvas, 120x150 (private collection, Saint-Petersburg)

Buravleva Evgeniya. Morning walk. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)

Buravleva Evgeniya. Morning walk. 2018, canvas on cardboard, oil, 40x50 (private collection, USA)